2 years ago

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM ADN ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

ADN LOCI là trung tâm chuyên về xét nghiệm, phân tích, giám định, kiểm định ADN động vật đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn dịch vụ theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới GMP – WHO. Với h read more...